Pawtrait - Portrety dla zwierząt
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanieRegulamin Sklepu Internetowego
§ 1

Postanowienia wstępne


Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.pawtrait.pl prowadzony jest przez Fundację Firma dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-660 Warszawa) przy ul. Lwowska 5/15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026 oraz przez wyodrębnioną w ramach Fundacji zorganizowaną część przedsiębiorstwa działającą pod nazwa Pawtrait reprezentowaną przez Huberta Gontarczyka - dalej łącznie jako „Sprzedawca”.


§ 2

Definicje
 1. Sprzedawca – podmiot określony w § 1 pkt 1 powyżej.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.pawtrait.pl.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, specyfikację Produktu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma tj. spersonalizowany portret zwierzęcia będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.


§ 3

Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: Pawtrait, ul. Tuwima 20, 05-820 Piastów
 2. Numer kontaktowy: (+48) 510 820 010
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pawtrait.pl
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 07 1140 0026 0000 4521 3600 2289
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8.00-17.00


§ 4

Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. zdjęcie do personalizacji Produktu, wykonane według wskazówek Sprzedawcy


§ 5

Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia zgodnie z Formularzem zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Korzystanie ze strony internetowej jest nieodpłatne. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne, ale zakup Produktów następuje po zawarciu Umowy sprzedaży


§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, wybrać rozmiar oraz wgrać zdjęcie/zdjęcia zwierzęcia a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
 3. kliknąć przycisk “Opłać” oraz potwierdzić zamówienie,
 4. opłacić zamówienie w określonym terminie.
 5. zaakceptować przesłany przez nas projekt.


§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska

b. Paczkomat InPost

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem ul. Juliana Tuwima 20, 05-820 Piastów 

2. Klient może dokonać płatności poprzez:

a. Kartę kredytową lub debetową. Dostępne rodzaje kart:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

b. przelew online

c. płatność przez blik


3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Ewentualnego zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji (na rachunek użyty do dokonania płatności).

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się przygotować wersję cyfrową projektu Produktu do akceptacji przez Klienta w terminie do 7 dni.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 3 dni od zaakceptowania projektu Produktu (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 2 dni od zaakceptowania projektu Produktu przez Klienta. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

Przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z powyższym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§ 10

Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Formularz Reklamacji do pobrania


§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym1.Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.

2.Dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust 1 lit b, c, i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO .

3.Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub f RODO. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy.

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi, rozpatrzenia reklamacji lub okres przewidziany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) będą przetwarzane najpóźniej do momentu wycofania zgody.

5.Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres, inne dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, numer telefonu.

6.Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.

7.Sprzedawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

8.Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Ponadto Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Sprzedawcą przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Sprzedawca.

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

12. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki Prywatności.

13. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail lub poczty tradycyjnej – dane kontaktowe wskazane w § 3 Regulaminu.


§ 13

Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.