Pawtrait - Portrety dla zwierząt
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwaniePolityka Prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


I. Definicje i Skróty:


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu https://www.pawtrait.pl, gość odwiedzający ww. stronę internetową.

Strona/ Serwis – strona internetowa https://www.pawtrait.pl.


II. Administrator danych osobowych: 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą
 2. w Warszawie (00-660 Warszawa) przy ul. Lwowska 5/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026 oraz wyodrębniona w ramach Fundacji zorganizowana część przedsiębiorstwa o nazwie Pawtrait reprezentowana przez Huberta Gontarczyka (współadministratorzy danych osobowych).
 3. Administratorzy dbają, aby prawa Użytkowników były odpowiednio chronione, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


III. Cel, podstawa prawna, okres przetwarzania danych osobowych:


Administratorzy przetwarzają dane osobowe w celu:

a. zrealizowania umowy. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO przez okres niezbędny do jej zrealizowania,

b. obsługi ew. zgłoszenia reklamacyjnego. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przez okres przewidziany w przepisach prawa,

c. rozliczeń finansowych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b i c RODO przez okres przewidziany w przepisach prawa,

d. udzielenia odpowiedzi na wszelkie kierowane zapytania (telefonicznie, poprzez maila itp.). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytania.

e. ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń, i/ lub obrony przez roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń,

f. podjęcia działań integracyjnych i wizerunkowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu, wydarzenia, akcji i ewentualnie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody, także po zakończeniu akcji,

g. związanym z technologią cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,

h. dostosowania zawartości stron internetowych platformy do preferencji Użytkownika oraz poprawy jakości przeglądania na postawie art. 6 ust 1 lit f RODO najpóźniej do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

i. oceny wykorzystania strony i ulepszenia witryny na postawie art. 6 ust 1 lit f RODO najpóźniej do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. 1. W każdym przypadku, gdy prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji danej czynności. Twoja zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędnie w celu realizacji zamówienia. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy i świadczenie przez nas usług.


IV. Odbiorcy danych:


W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze, konieczne do wykonania umowy, realizacji czy ciągłości zapewnienia świadczeń, obsługi płatności itd. Dane osobowe są udostępniane podmiotom, z którym Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia – podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, infrastrukturę IT, hosting, obsługę płatności itp. W sytuacjach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i na podstawie tych przepisów dane mogą zostać udostępnione organom państwowym.


V. Dzienniki serwerów:


Informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania z witryny są typowe dane dzienników serwerów. Dane dzienników serwerów są wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie dla dobra użytkowników serwisu. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszej witryny i naszych usług.


VI. Gromadzone informacje: 1. Zbieramy informacje podane przez Ciebie dobrowolnie, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Możemy zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. W niektórych wypadkach, możemy zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z Twoim adresem e-mail. W takim wypadku Twój adres e-mail pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zalogowania się do Konta Użytkownika.


VII. Media społecznościowe:


Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone

w serwisach społecznościowych. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania działalności Administratora, informowania o wydarzeniach, akcjach, promocjach organizowanych przez Administratora. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Na naszej stronie znajdują się wtyczki Facebook, Instagram, Twitter oraz Pinterest. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera ww. wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy, czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy (siedziba ww. portali społecznościowych znajduje się poza obszarem EOG) i tam przechowywana. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. ww. portale społecznościowe posiadają swoją siedzibę poza Unią Europejską, dlatego też dane osobowe będą udostępniane do państw trzecich (państw spoza EOG – Europejskim Obszarem Gospodarczym).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.


VIII. Prawa Użytkowników:


1. Prawo do wycofania zgody

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


2. Prawo dostępu do danych

W każdej chwili możesz zażądać od Administratora informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.


3. Prawo do udostępnienia i przenoszenia danych

Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.


4. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz do uzupełnienia niekompletnych danych.


5. Prawo do usunięcia danych

Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych zostanie przez nad niezwłocznie zrealizowane chyba, że Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie mógł zrealizować Twojego żądania.


6. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo to może zostać zrealizowane jeśli:

- kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.


7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.


8. Skarga do organu nadzorczego

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


IX. Pliki cookies


Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony. Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja zgoda.


Zarządzanie plikami cookies:


Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


X. Kontakt


We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: kontakt@pawtrait.pl


XI. Aktualizacja


Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą one obowiązywały.